best offline web site maker software

ปฏิทินดาวเรียงตัว 2560/2017


ปฏิทินดาวเรียงตัวนี้เป็นผลจากการวิจัยอย่างต่อเนื่องของ ดร. ก้องภพ อยู่เย็น และนับเป็นปฏิทินชิ้นแรกในปัจจุบันที่ช่วยบ่งบอกถึงวันสำคัญทางดาราศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงบนโลกในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น ความแปรปรวนของธรรมชาติ รวมไปถึงสุขภาพร่างกายและจิตใจของมนุษย์   ปฏิทินนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกท่านได้ใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตและติดตามถึงความแปรปรวนของธรรมชาติและใช้ในการวางแผนอนาคต ทุกท่านสามารถสังเกตและหาความสัมพันธ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

รายได้จากสนับสนุนปฏิทินชุดนี้จะใช้เป็นทุนวิจัยสำหรับการทำระบบติดตามและคาดการณ์ภัยธรรมชาติ รวมถึงระบบเตือนภัยล่วงหน้า
 

ประโยชน์ของปฏิทินดาวเรียงตัว

✔ วางแผนการเดินทาง หรือจัดงานสำคัญต่าง ๆ 


✔ บ่งบอกถึงวันที่อาจมีความแปรปรวนของธรรมชาติสูง


✔ บ่งบอกถึงวันที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติภาวนาเป็นพิเศษ

✔ วางแผนไปเที่ยวดูแสงออโรรา (Aurora)


✔ บ่งบอกถึงวันที่อาจมีความแปรปรวนของสภาพจิตใจสูง


✔ ให้มีความตระหนักถึงวันที่มีความสำคัญทางดาราศาสตร์

รูปแบบของปฏิทินดาวเรียงตัว

• ปฏิทิน ชนิดตั้งโต๊ะแนวตั้ง จํานวน 14 แผ่น
• ขนาดแผ่นเดือนปฏิทิน 7.48x8.26 นิ้ว (19.00x21.00 เซนติเมตร)
• ปกปฏิทินกันน้ำ กระดาษ พิมพ์ 4/4 สี
• แผ่นปฏิทิน กระดาษ พิมพ์ 4/4สี 
• ฐานปฏิทิน ฐานกว้าง 3.50 นิ้ว
• วิธีประกอบเล่ม เจาะรูเข้าห่วงกระดูกงู  

ชมภาพตัวอย่างปฏิทินข้างล่าง