mobirise.com

KP2 Report 

โมบายแอพพลิเคชั่น KP2 Report นี้เป็นโครงการนำร่อง ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติจากทางภาคประชาชน  ให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการศึกษาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของโลกในระยะสั้น  และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภัยธรรมชาติระหว่างกันจากทั่วโลก  

นอกจากนี้ KP2 Report ยังช่วยให้ทุกท่านเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนในอวกาศนอกโลก กับความแปรปรวนบนโลกอีกด้วย

วิดีโออธิบายวิธีการใช้งาน
KP2 Report

ภาพตัวอย่างของโมบายแอพ KP2 Report