Site Generator

วิดีโอโดย ดร ก้องภพ อยู่เย็น

ทฤษฏีการก่อตัวของระบบสุริยะ, ความสั่นไหวในอวกาศ และภัยธรรมชาติบนโลก

12 กรกฎาคม 2558 

การบรรยายเกี่ยวกับทฤษฎีการก่อตัวของระบบสุริยะโดยอาศัยการสั่นพ้องของพลังงานในอวกาศซึ่งสามารถใช้อธิบายถึงสาเหตุบางส่วนของปฏิกิริยาดวงอาทิตย์และความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์ โดยเฉพาะเรื่องการสั่นสะเทือนใต้ผิวโลกที่มากกว่าปกติ

การใช้ปัญญา ทางวิทยาศาสตร์และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ โดยใช้ทฤษฏีไฟฟ้า

14 ธันวาคม 2557

หลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนในอวกาศกับภัยธรรมชาติบนโลก

30 มีนาคม 2557

วิดีโอนี้เป็นการบรรยายเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างความแปรปรวนในอวกาศกับภัยธรรมชาติบนโลกโดยอาศัยความเข้าใจทางปฏิกิริยาไฟฟ้าในเชิงทฤษฏีการทดลองและการสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบนโลกและในอวกาศเป็นเครื่องมือพิสูจน์ในเรื่องนี้