Mobirise Website Generator

วิดีโอโดย ดร ก้องภพ อยู่เย็น

Facebook Live ครั้งที่ 13 

วันที่ 26 ธันวาคม 2559

Facebook live บรรยายสรุปวิชาคาดการณ์ภัยธรรมชาติสำหรับบุคคลทั่วไป รวมถึงการสรุปสถานการณ์ภัยธรรมชาติในเดือนธันวาคมตามอิทธิพลของดวงดาวและปฏิกิริยาดวงอาทิตย์ และประเมินสถานการณ์ภัยธรรมชาติในภาพรวมตลอดปี พศ 2560 เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ทุกท่านใช้ในการวางแผนทำกิจกรรมต่างๆล่วงหน้า

Facebook Live ครั้งที่ 12
สถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศนิวซีแลนด์และแนวโน้มในสัปดาห์หน้า

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559

Facebook live บรรยายเกี่ยวกับสิ่งบอกเหตุของแผ่นดินไหวที่ประเทศนิวซีแลนด์ในวันนี้ รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มภัยธรรมชาติในช่วงสัปดาห์หน้า

Facebook Live ครั้งที่ 11
แนวทางเจริญปัญญาและสรุปสถานการณ์ภัยธรรมชาติ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559

การบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการเจริญปัญญา รวมถึงสรุปสถานการณ์ภัยธรรมชาติรายสัปดาห์และการประเมินสถานการณ์ภัยธรรมชาติในสัปดาห์หน้า โดยจะทำการบรรยายผ่าน facebook live ในเวลา 2 ทุ่ม ประเทศไทยครับ

Facebook Live ครั้งที่ 10
สนทนาเรื่องภัยธรรมชาติและแนวโน้มในสัปดาห์หน้า

วันที่ 30 ตุลาคม 2559

Facebook live รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ ปรากฏการณ์แสงออโรราและประเมินสถานการณ์ในสัปดาห์หน้า นอกจากนั้นแล้วจะอธิบายถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการใช้งาน ซอฟแวร์ระบบเตือนภัย

Facebook Live ครั้งที่ 9 
 สนทนาเรื่องภัยธรรมชาติและแนวโน้มในสัปดาห์หน้า

วันที่ 23 ตุลาคม 2559

ในสัปดาห์นี้ ผมจะทำการสอนวิธีดูแนวโน้มภัยธรรมชาติทาง Facebook Live โดยใช้ดัชนีดาวเรียงตัวที่อยู่ในปฏิทินและเปิดตัว โปรแกรมติดตามและคาดการณ์ภัยธรรมชาติออนไลน์ทางเว็ป รวมถึงการรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติตลอดสัปดาห์และวิเคราะห์สถานการณ์ภัยธรรมชาติในช่วงสัปดาห์หน้าครับ

Facebook Live ครั้งที่ 8 
สนทนาเรื่องภัยธรรมชาติและแนวโน้มในสัปดาห์หน้า

วันที่ 16 ตุลาคม 2559

ในวันอาทิตย์นี้ เวลา 2 ทุ่มที่ประเทศไทย ผมจะบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ "พ่อ" บุคคลที่มีความสำคัญและประเสริฐสำหรับลูกทุกคน และ ขออนุญาติทุกท่านรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติรายสัปดาห์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภัยธรรมชาติในสัปดาห์หน้า

Facebook Live ครั้งที่ 7 
 สนทนาเรื่องภัยธรรมชาติและแนวโน้มในสัปดาห์หน้า

วันที่ 9 ตุลาคม 2559

สนทนาเกี่ยวกับกลไกการเหนี่ยวนำพลังงานจากนอกโลก หลักการคาดการณ์แผ่นดินไหวหรือพายุ และแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในสัปดาห์หน้า

Facebook Live ครั้งที่ 6
เปิดตัวปฏิทินดาวเรียงตัว

วันที่ 2 ตุลาคม 2559

วันที่ 2 ตุลาคม เวลา 2 ทุ่มประเทศไทย เป็นการเปิดตัวปฏิทินดาวเรียงตัว ซึ่งจะใช้เป็นระบบติดตามและสังเกตการณ์ภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยค้นคว้ามาเป็นเวลากว่า 7 ปี โดยผมจะบรรยายเกี่ยวกับที่มาของโครงการนี้ วิธีการใช้งาน ซอฟต์แวร์ระบบเตือนภัย และ กรณีศึกษาในปี พศ 2559 เพื่อใช้ติดตามและพิสูจน์การทำงานของปฏิทินนี้ ทุกท่านที่สนใจสามารถรับฟังได้รายละเอียดในวัน และ เวลาดังกล่าวครับ

Facebook Live ครั้งที่ 5
 สนทนาเรื่องภัยธรรมชาติและแนวโน้มในสัปดาห์หน้า

วันที่ 25 กันยายน 2559

การศึกษาคาดการณ์ภัยธรรมชาติทฤษฏีการเกิดปฏิกิริยาดวงอาทิตย์และแนวโน้มภัยธรรมชาติในสัปดาห์หน้า

Facebook Live ครั้งที่ 4
การศึกษาภัยธรรมชาติและแนวโน้มในอนาคต

วันที่ 19 กันยายน 2559

แนวทางการสร้างสติปัญญาจากการศึกษาและสังเกตภัยธรรมชาติ แนวโน้มภัยธรรมชาติในสัปดาห์หน้าและตอบปัญหาจากผู้รับชม

Facebook Live ครั้งที่ 3
 สนทนาเรื่องภัยธรรมชาติและสรุปสถานการณ์รายสัปดาห์

วันที่ 11 กันยายน 2559

สัปดาห์นี้เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการสังเกตเฝ้าระวังหรือเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติ รวมถึงแนวโน้มความแปรปรวนของอวกาศในสัปดาห์ต่อไป

Facebook Live ครั้งที่ 2
สนทนาสถานการณ์ภัยธรรมชาติรายสัปดาห์

วันที่ 4 กันยายน 2559

การออกอากาศครั้งนี้จะเป็นการสรุปเหตุการณ์ภัยธรรมชาติใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงการประเมินสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ต่อไป

Facebook Live ครั้งที่ 1
สนทนาสถานการณ์ภัยธรรมชาติรายสัปดาห์

วันที่ 28 สิงหาคม 2559

การออกอากาศ facebook live เป็นการให้ข้อมูลกับทุกๆท่านเกี่ยวกับภัยธรรมชาติบนโลกที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและแนวทางในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเกตการณ์ถึงสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าด้วยตนเอง